Terms & Conditions

DUTCH
1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen brightdaymedia en de opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door brightdaymedia schriftelijk zijn vastgelegd.  

2 Offerte 2.1 brightdaymedia biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.

2.2 Een akkoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en brightdaymedia. Zowel de opdrachtgever als brightdaymedia dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.  

3 Onderhoudscontracten
3.1 brightdaymedia biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.

3.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en brightdaymedia. Zowel de opdrachtgever als brightdaymedia dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.

3.3 Zowel de opdrachtgever als brightdaymedia behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.  

4 Ontwikkeling producten 4 .1 Bij de ontwikkeling van een website of video wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever akkoord gegaan is.
4 .2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan brightdaymedia worden toegezonden.

4 .3 Tijdens de ontwikkeling van een website, muziekcompositie of video wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het product. Hierbij gaat brightdaymedia uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.  

5 Oplevering 5 .1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever of het afleveren van een definitieve video op DVD. 5 .2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan brightdaymedia.

5.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer het totale factuurbedrag op de rekening van brightdaymedia is bijgeschreven.

5.4 brightdaymedia kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever brightdaymedia voorziet van de technische informatie van diens host.  
6 Betaling 6 .1 Facturering geschiedt volledig te woorden voldaan na gereedkoming van het product (vóórdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst). 6 .2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen appart worden gefactureerd. 6 .3 brightdaymedia hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden. 6 .4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 5% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt brightdaymedia zich het recht voor de opdracht te staken.  

7 Copyright 7 .1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van brightdaymedia. 7 .2 brightdaymedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel- die in opdracht van een opdrachtgever op een website of in een video wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden. 7 .3 brightdaymedia behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.  

8 Vertrouwelijke informatie 8 .1 brightdaymedia zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen. 8 .2 brightdaymedia zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door brightdaymedia bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hostingprovider.

English

1 General 1.1 These conditions apply to all concepts, quotes, offers, maintenance contracts and other agreements between brightdaymedia and the Client.
1.2 Deviating terms and conditions will only apply if they are explicitly defined in writing by brightdaymedia.

2 Quotation 2.1 brightdaymedia offers the Client a quotation without obligation.

2.2 An agreement to an offer is considered a binding agreement between the Client and brightdaymedia. Both the Client and brightdaymedia must thereby adhere to the rights and obligations the quote entails.

3 Maintenance Contracts
3.1 brightdaymedia offers the Client a maintenance contract without obligation.

3.2 A signed contract is considered a binding agreement between the Client and brightdaymedia. Both the Client and brightdaymedia must thereby adhere to the rights and obligations that the contract entails.

3.3 Both the client and brightdaymedia reserve the right to unilaterally terminate the contract at any time. With effect from the following period, the maintenance contract will then be terminated. This termination must be made in writing.

4 Development of products 4 .1 The development of a website or video is based on the concept agreed by the client.
4 .2 The progress of the development of a product depends on the delivery of material by the client for the product. This material can be sent by email or post to brightdaymedia.

4 .3 During the development of a website, music composition or video, the client will be continuously informed online of progress so that changes and/or additions can be directly included in the further development of the product. In this process, brightdaymedia assumes fairness and reasonableness of the client, meaning that not too much can be deviated from the concept and that there is a limit to the number of changes that can be made during development.

5 Delivery 5 .1 Delivery means the delivery of the product described in the quotation, for example the design and development and also the uploading of a website to the client’s server space or the delivery of a final video on DVD. 5 .2 Delivery times depend on the delivery of information and materials by the client to brightdaymedia.

5.3 Completion will only take place when the total invoice amount has been credited to brightdaymedia’s account.

5.4 brightdaymedia can only upload a website to the Client’s server space if the Client provides brightdaymedia with the technical information of its host.
6 Payment 6 .1 Invoices will be paid in full after completion of the product (before the site is placed on the client’s server). 6 .2 Any additional costs incurred due to updated requirements of the client during the development of a product will be invoiced separately. 6 .3 brightdaymedia uses, unless explicitly agreed otherwise in writing with the client, a payment term of 14 days. The client must comply with this payment term. 6 .4 If the payment term is exceeded, 5% administration costs will be charged per elapsed period, with each elapsed period counted as a full period. Also, brightdaymedia reserves the right to discontinue the assignment.

7 Copyright 7 .1 All conceptual designs are and will remain the intellectual property of brightdaymedia. 7 .2 brightdaymedia is not responsible for the content -textual and visual- that is placed on a website or in a video on behalf of a client. Therefore, it can never be held liable for any negative consequences to the Client and/or third parties. 7 .3 brightdaymedia reserves the right to refuse information and / or (photo) material from clients for websites and other products, if in its opinion this could have negative consequences for third parties.

8 Confidential information 8 .1 brightdaymedia will treat all information from the client as confidential. 8 .2 brightdaymedia will never pass on Client information to third parties, unless permission is given, for example in the case of support of the Client by brightdaymedia when applying for a domain name and/or server space with a hosting provider.